Havaneres valencianes ♬

Popular 

Si a la pedrera anàrem, 

el que faríem primer de tot, 

és dir-li a Maria que mos posara un got o dos; 

Si no en tenim prou, 

Ii'n farem posar més; 

ja l'hi pagarem, 

ja l'hi pagarem 

quan tingam diners. 

Posa'm un got o dos o tres, 

per a nosaltres 

per als demés. 

A les palmeres mo n'anirem 

mo n'anirem, 

si voleu vindre, si voleu vindre. 

Un xic moreno també vindrà, 

també vindrà, 

si no és moreno, no ballarà. 

Si te pregunten si saps ballar, 

que sí senyor, que no senyor, 

a mi "me gusta ser bailaor". 

A les palmeres 

mo n'anirem, 

mo n'anirem, 

si voleu vindre, si voleu vindre. 

Jo tinc una peixcatera 

que agarra gamba a volantí, 

s'agarra de la cistella 

i els dos de parella 

se'n van per ahí: 

"Pagell qui en compra, 

qui en compra pagell, 

pagell qui en compra, 

que el porte fresquet". 

"Pagell qui en compra, 

qui en compra pagell, 

pagell qui en compra, 

pagell qui en compra, 

que el porte fresquet". 

Acords senzills: LA MI RE